Benson family—two photos. #1---- 1938, (Isadore) Leon, #121.  1909-1977.
Marguerite (Sis), #123- 1913-1979.   Myron (Bubs), #122- 1911-1989….
Photo 2.  1977 with Bertha Schiff Benson, #12

Previous | Home | Next