Edward Ephraim Schiff, # 11, 1884-1959. photo app. 1910

Previous | Home | Next